Phật Pháp

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: July 15, 2019

Mùa Vu Lan Báo Hiếu…!

Mùa Vu Lan, nghĩ về TỨ ÂN (THE FOUR GRATITUDES) – Tài liệu Phật Pháp GĐPT – Bậc SƠ THIỆN

I. Lời mở đầu: Làm người ở đời, được sống, được thành đạt cái gì toàn nhờ công ơn của mọi người, của xã- hội, của chúng sanh. Nhất là người Phật-tử lại có công ơn với Phật-Pháp-Tăng đã đem lại trí huệ cho mình. Cho nên muốn thành tựu nhân cách, muốn nhận rõ ý niệm của đời sống tương quan, không thể không biết đến bốn ân và những phương cách đền đáp. II. Hành tướng bốn ân gồm có: Ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội, ân Tam Bảo. 1. Ân cha mẹ: Chín tháng cưu mang. Mẹ bỏ ăn mất ngủ, thân thể không an, đến khi sanh sản đau đớn vô cùng không khác gì đứt từng khúc ruột, còn cha phải chạy ngược chạy xuôi, lo sắm vật dụng để chu toàn cho mẹ con, và hồi hộp trông mong cho mẹ con được vuông tròn. Khi mới sanh phải nhờ cha mẹ cho ăn uống, bồng ẳm, nuôi dưỡng, không thể rời xa được một ngày. Mỗi khi đau ốm thì cha mẹ quên ăn bỏ ngủ quanh quẩn bên giường bệnh để lo săn sóc thuốc thang. Đến khi khôn lớn, cha mẹ phải lo dạy dỗ để con đủ tư cách làm người. 2. Ân thầy bạn: Thầy là những người đã khai mở và nâng cao trình độ hiểu biết cho chúng ta, là những người đã ra công dạy dỗ chúng ta. Thầy bạn luôn luôn khuyến khích hướng dẫn trong những trường hợp khó khăn. Bây giờ biết đọc biết viết, biết nhận xét toàn nhờ công ơn của thầy bạn đã luôn luôn dạy bảo và dìu dắt. 3. Ân quốc gia xã hội: Nhờ những vị có công xây dựng nước nhà, mở mang các công nghệ, dẹp trừ những tệ đoan xã hội, đem lại thanh bình cho đất nước nên ta mới có sự an vui, thái bình thịnh vượng. 4. Ân Tam Bảo: Vì muốn cứu độ chúng sanh nên Đức Phật bỏ tất cả để xuất gia tìm đạo, Ngài không ngại những gian lao khổ cực, đi khắp đó đây thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh, để chánh pháp được lưu truyền muôn thuở. Nhờ Pháp bảo mà chúng ta mới biết đường lối tu hành, thoát ly sanh tử, sống trong cảnh giới thanh tịnh an vui. III. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐỀN TRẢ BỐN ÂN? 1. Cung kính vâng lời hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. 2. Siêng năng học hành để khỏi phụ lòng thầy dạy dỗ chúng ta, hết lòng cung kính thầy và thương mến bạn bè. 3. Làm tròn bổn phận người công dân, làm cho văn hóa nước nhà được dồi dào, phát huy đạo đức đưa dân chúng đến con đường thiện mỹ. Kinh doanh để nâng cao đời sống xã hội. 4. Nghiên cứu học tập kinh điển Phật dạy, phát huy đạo pháp, tập sống đúng như lời Phật dạy. Trọn đời quy-y Phật-Pháp-Tăng, cung kính cúng dường chư Tăng. IV. KẾT LUẬN: Không phân biệt người sang kẻ hèn, đã sống ở đời thì phải biết bốn ân và tìm tất cả phương tiện để đền trả. Riêng đối với người Phật tử, được nhận rõ công ơn của chúng sanh, của Phật-Pháp-Tăng nên cần phải luôn luôn cố gắng đền đáp bốn ân. Sống đúng theo lời Phật dạy là cách đền ơn thiết thực nhất của người Phật Tử.

I. Foreword: In daily life, parts of a person’s achievements depend upon the favors from others, society, and all living beings. As a Buddhist, one is also favored by the Three Jewels (Tam Bäo), because they help to cultivate one’s wisdom. Therefore, to build up a good personality and to recognize the relationships of life; one should know, understand, and appreciate the four Gratitudes. II. Four types of gratitude: The four gratitudes consist of parents, teachers and friends, the mother land and her society, and the Three Jewels. 1. Gratitude to parents: During the nine months of pregnancy, the mother feels unhealthy and loses a lot of nutrition and sleep. When giving birth, she has to endure all the pain which makes her feel like her intestines are being cut apart. The father, on the other hand, is nervously running errands to supply the needs for the mother in labor, and praying for the safety of the mother and unborn child. When the child is born, the parents have to take care of daily activities such as feeding and nurturing. When their child is ill, they can hardly eat or sleep; they are always with the child to take care of him. When the child is grown, they educate him to become a good person. 2. Gratitude to teachers and friends: In gaining our knowledge and intelligence, the teachers guide us in proper understanding. Teachers and friends always encourage and guide us when we encounter difficulties. Today, our understanding, reading, and writing skills are a result of the teachings and guidances of our teachers and friends. 3. Gratitude to the mother land and her society: The land we are living in now consists of contributions from the founders, establishers, industrializers, lawmakers and law enforcers. These people establish peace, happiness and a secured society for one to live in. 4. Gratitude from the Three Jewels: To save all living beings from suffering, the Shakya Mauni Buddha left the worldly materials to seek the right path. Buddha had overcome problems, traveled many places, and preached His teachings. Buddha’s Teachings give one understanding, the truth, and the realization of what is right. Buddha has shown the right methods for one to practice so that we can escape the cycle of reincarnation, and to live in a pure and happy world. III. Ways to demostrate gratitude: 1. Respect, obey, and take care of our parents 2. Obey our teachers, study hard, and always respect and love our teachers and friends. 3. Be a good citizen, cultivate our traditions, build up morality, help people to go into the right direction, do business to raise the society’s standard of living. 4. Research, practice, and propagate Buddha’s teachings; always take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha; show respect when making offerings to the Sanghas. IV. Conclusion: Not distinguishing between the rich and poor, a person needs to know and realize the Four Gratitudes and appreciate them. As a Buddhist, taking gratitude from all living beings and the Three Jewels, one should always appreciate the Four Gratitudes by practicing Buddha’s teachings.

Posted by: | Posted on: September 12, 2016

Oanh Vũ Nữ Laying Meditation

Oanh Vũ Nữ practicing their laying mediation!

Posted by: | Posted on: August 7, 2016

Thông báo – Nghỉ sinh hoạt vào ngày 4 tháng 9 năm 2016

Kính thưa quý vị phụ huynh đoàn sinh,

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang xin thông báo chúng tôi sẽ nghỉ sinh hoạt vào ngày 4 tháng 9 năm 2016 vì lí do các anh chị huynh trưởng sẽ tham dự Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển – A Dục ở chùa Pháp Quang – Grand Prairie,TX.

Các em sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày 11 tháng 9 năm 2016.

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang