Library

Chương Trình Phật Pháp / Dharma Resources :

  • Dharma for kids : 5 levels’ lessons ( Sơ Sanh, Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay)
  • Dharma for teens: 4 levels’ lessons ( Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện)

Chương trình Tu Học / Continuing studies:

  • Kiên
  • Trì
  • Định
  • Lực

Training camps:

  • Loc Uyen Camp: Loc Uyen’s “Hàm Thụ” Lessons (2017)
  • A Duc Camp: A Duc’s “Hàm Thụ” Lessons (2017)