GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BI - TRÍ - DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES
MIỀN TỊNH KHIẾT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ HUYỀN QUANG