Schedule

10:00am – 10:30am – Tập Họp Chung và Lễ Phật

10:30am – 11:15am – Tự Trị Đoàn

11:15am – 11:30am – Nghỉ giải lao

11:30am – 01:30pm – Việt Ngữ

01:30pm – 02:00pm – Ăn Trưa

02:00pm – 02:15pm – Vệ Sinh Trung Tâm

02:15pm – 03:15pm – Phật Pháp/Chuyên Môn