Giờ Sinh Hoạt Mới – Bắt Đầu vào ngày Chủ Nhật, April 7th 2019

Posted by: | Posted on: March 11, 2019

GĐPT HUYỀN QUANG – Thông báo Giờ Sinh Hoạt Mới

Kính thưa quý Phụ Huynh Đoàn Sinh,

Chúng tôi xin được thông báo đến quý vị giờ sinh hoạt mới của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang

bắt đầu từ ngày 07 Tháng 4 năm 2019 như sau:

 

  • 10:00am – 10:30am:        Tập Họp Chung và Lễ Phật
  • 10:30am – 11:15am:        Tự Trị Đoàn
  • 11:15am – 11:30am:        Nghỉ Giải Lao
  • 11:30am – 1:30pm:          Việt Ngữ
  • 1:30pm – 2:00pm:            Ăn Trưa
  • 2:00pm – 2:15pm:            Vệ Sinh Trung Tâm
  • 2:15pm – 03:15pm:          Phật Pháp/Chuyên Môn
  • 03:15pm – 3:30pm:          Giây Thân Ái và Ra Về
Comments are Closed