August, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: August 25, 2017

Nghỉ Sinh Hoạt – 8/27/2017

Gia Đình Phật Tử và Trường Việt Ngữ Huyền Quang sẽ nghỉ sinh hoạt vào tuần này, Chủ Nhật 27/8/2017.  “Hurricane Harvey”